پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی 13,000 تومان

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی

وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند.فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به [...]

دانلود
پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 11,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث در این پرسشنامه در مورد جر و بحث سوالاتی مطرح می شود و نتایج آن مورد بررسی قرار میگیرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی [...]

دانلود