کتاب اصول حسابداری ۱ نوشته شفیع زاده و مقدم رایگان

کتاب اصول حسابداری ۱ نوشته شفیع زاده و مقدم

دانلود کتاب اصول حسابداری ۱ نوشته شفیع زاده و مقدم   از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است .در گذشته عموما حسابداری را فن شناسایی،ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند [...]

دانلود