کتاب از بودن و سرودن اثر شفیعی کدکنی رایگان

کتاب از بودن و سرودن اثر شفیعی کدکنی

کتاب از بودن و سرودن اثر شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی در تاریخ نوزدهم مهرماه سال ۱۳۱۸ در کدکن نیشابور به دنیا آمد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان نرفت. وی از همان کودکی نزد پدر خود و محمدتقی ادیب [...]

دانلود