جزوه روش های انتگرال گیری رایگان

جزوه روش های انتگرال گیری

دانلود جزوه روش های انتگرال گیری اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ و ﻣﺸﺘﻖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .و… اﻧﺘﮕﺮال ﮔﻴﺮي ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء [...]

دانلود
کتاب حکومت انتخابی اثر استوارت میل 11,000 تومان

کتاب حکومت انتخابی اثر استوارت میل

کتاب حکومت انتخابی اثر استوارت میل جان استوارت میل در تاریخ ۲۰ مه ۱۸۰۶ در لندن  به دنیا آمد و در تاریخ ۸ مه ۱۸۷۳ در آوینیون درگذشت، وی فیلسوف  اهل بریتانیا سدهٔ نوزدهم بود. علاوه بر نویسندگ در [...]

دانلود