کتاب خواجه تاجدار جلد اول اثر ژان گوره رایگان

کتاب خواجه تاجدار جلد اول اثر ژان گوره

کتاب خواجه تاجدار  جلد اول اثر ژان گوره در شب دوازدهم ربیع الثانی سال 1155 هجری در ترکمن صحرا تمام مردان و زنان طائفه اشاقه باش از ایل قاجار چشم بآسمان دوخته بودند و در جالیکه رنگ از صورت هایشان [...]

دانلود