خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی 11,000 تومان

خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی

دانلود خلاصه کتاب مالیه عمومی دکتر احمد توکلی مالیه عمومی  :تلاش اثباتی و هنجاری است. تورم  :ارزش پول در قبال کالا کم میشود. نقش دولت در اقتصاد بخش عمومی  :اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری یا [...]

دانلود