کتاب خاطرات شفاهی سپانلو رایگان

کتاب خاطرات شفاهی سپانلو

دانلود خاطرات شفاهی سپانلو «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران»، مجموعه‌ای است که چندسالی است به دبیری محمدهاشم اکبریانی منتشر می‌شود و اختصاص دارد به شرح خاطرات و زندگی نویسندگان، شاعران و مترجمان [...]

دانلود