جزوه رفتار سازمانی رایگان

جزوه رفتار سازمانی

دانلود جزوه رفتار سازمانی این جزوه برگرفته از کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن پی، را بینز ترجمه دکتر علی پارسائیان دکتر سید محمد اعرابی . تعريف رفتار سازماني: در مرحـله عمل مطـالعه افراد انساني [...]

دانلود