جزوه تکنولوژی رنگ رایگان

جزوه تکنولوژی رنگ

دانلود جزوه تکنولوژی رنگ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ که توسط ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎاﺣﻤﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ درﻳﺎ رﻧﮓ اﺻﻔﻬﺎن تهیه شده است. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ۱۳۷۷ در ﻛﻼس ﺷﻴﻤﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﺑـﺎ [...]

دانلود