جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی 2,000 تومان

جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی

دانلود جزوه اقتصاد خرد ۲ یگانه موسوی جهرمی   در هر بازاری دو نیرو و یا دو گروه، متقاضی و عرضهکننده، با یکدیگر روبرو میشوند و قیمت تعیین شده در بازار به عنوان راهنما، در تصمیمگیری آنها نقش [...]

دانلود