کتاب هرگز رهایم مکن اثر کارئو ایشی گورو رایگان

کتاب هرگز رهایم مکن اثر کارئو ایشی گورو

کتاب هرگز رهایم مکن اثر کارئو ایشی گورو اسمم کتی اچ است. سی ویک سال دارم و پیش از یازده سال است که پرستارم .می دانم ،یک عمر است ،اما راستش می خواهند هشت ماه دیگر هم ادامه بدهم،یعنی تا آخر [...]

دانلود