جزوه کربوهیدرات ها رایگان

جزوه کربوهیدرات ها

دانلود جزوه  کربوهیدرات ها قندها شامل سه دسته مونوساکاریدها،دی ساکاریدها،و پلی ساکاریدها هستند. مونوساکاریدها به دو دسته آلدوز و کتوز تقسیم می شوند: آلدوز:قندهایی هستند که دارای عامل آلدئیدی [...]

دانلود