آن زندگی را انتخاب کنید که می خواهید 11,000 تومان

آن زندگی را انتخاب کنید که می خواهید

آن زﻧﺪﮔﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺎدي ۱۰۱ راه برای درنگ کردن و تصمیمات مهم زندگی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ انتخاب های او اﺑﺮاز میﮔﺮدد [...]

دانلود