کتاب از عشق و سایه ها نوشته ایزابل آلنده رایگان

کتاب از عشق و سایه ها نوشته ایزابل آلنده

کتاب از عشق و سایه ها نوشته ایزابل آلنده در بخشی از کتاب می خوانیم:این حدیث عشق دو دلداده است، زن و مردی که جانانه به هم دل باختند تا به هستی پوچ و بی مایه ی خود معنا دهند، من آنرا زنده نگهداشتم [...]

دانلود