کتاب سرژلادکو اثر ژول ورن رایگان

کتاب سرژلادکو اثر ژول ورن

دانلود کتاب سرژلادکو اثر ژول ورن ((سرژلادکو)) دنباله کتاب تخیلی پلیسی((ناخدای دانوب)) است .در این کتاب علاوه بر حوادثی که برای لادکو و کارل دراگوش در کشمکش با یک دیگر روی می‌دهد، این ماجراها نیز [...]

دانلود