کتاب دجال بصره اثر علی کورانی رایگان

کتاب دجال بصره اثر علی کورانی

دانلود کتاب دجال بصره اثر علی کورانی كتاب دجال بصره ؛دروغگویان از روزگاران قدیم، مقامات پیامبران و جانشینانشان و حتی مقام خداوندی را نیز برای خود ادعا کرده اند! مانند این سخن فرعون: ” [...]

دانلود