کتاب دانش زبانی اثر چامسکی رایگان

کتاب دانش زبانی اثر چامسکی

کتاب دانش زبانی – چامسکی آلیس گفت سعی کردن فایده ندارد امور غیر ممکن را نمی توان باور کرد.ملکه گفت:به جرات می گویم که تو زیاد تمرین نکرده ای،وقتی من به سن تو بودم ،همراه روزی نیم ساعت آن [...]

دانلود