کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی رایگان

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی

کتاب سه گونه اسلام نوشته شهید آیت الله دکتر بهشتی ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى ﺷﻤﺎﺳﺖ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺨـﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﺎرى از ﺷﻬﻴﺪ آﻳﺖ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳـﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در سال ۱۳۵۷ در [...]

دانلود