جزوه درس رشد و فنون تدریس رایگان

جزوه درس رشد و فنون تدریس

دانلود جزوه درس رشد و فنون تدریس   منبع جزوه کتاب تدريس روشھا و فنون نوشته دکتر منوچهر وکيليان است. امروزه به اين نکته توجه خاصی ابراز می گردد که لنن شلخ معلمی نوعی ھنر محسوب می شود و معلم [...]

دانلود