پرسشنامه مهارت های زندگی 13,000 تومان

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سوال بوده و ۱۹ خرده مقیاس را تشکیل می دهد که این خرده مقیاس ها به شرح زیر می باشند: ۱- خودآگاهی ۲- داشتن هدف در زندگی ۳- مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی ۴- روابط [...]

دانلود