پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت رایگان

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت احساس ناراحتی از موفقیت «مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند هدف: [...]

دانلود