کتاب ملکه مصر اثر سوزان فرانک رایگان

کتاب ملکه مصر اثر سوزان فرانک

دانلود کتاب ملکه مصر اثر سوزان فرانک براساس قوانین مصر باستان، زنان خون سلطنتى در رگ هاى خود داشتند و هر یک از مردان خاندان سلطنتى مجبور بودند که براى تثبیت موقعیت خود، با یک زن از خاندان سلطنتى [...]

دانلود