کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما رایگان

کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما

دانلود کتاب ملکه مارگو اثر الکساندر دوما در ژوئن ۱۵۵۹ هانری دوم به تحریک کاردینال اورین و برادرش فرانسوا دگیز فرمانی به اسقف فرانسه صادر کرد که طبق آن پارلمان موظف شد پروتستان ها را بلا استثنا به [...]

دانلود