جزوه عکس العمل تکیه گاهی مرتضی خرسند 11,000 تومان

جزوه عکس العمل تکیه گاهی مرتضی خرسند

دانلود جزوه عکس العمل تکیه گاهی مرتضی خرسند تکیه گاه غلتکی دارای یک واکنش تکیه گاهی می باشد که همیشه بر سطح تکیه گاه عمود است این تکیه گاه جسم متکی بر آن را تنها از حرکت خطی در راستای عمود بر سطح [...]

دانلود
جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند 11,000 تومان

جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند

دانلود جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند استاتیک تعادل اجسام تحت اثر نیروها را بررسی می کند واحد های اندازه گیری طول متر می باشد واحدهای معروف دیگر سانتی متر میلی متر و اینچ است واجد نیرو اثر یک [...]

دانلود