کتاب قدیمی خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی رایگان

کتاب قدیمی خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی

کتاب قدیمی خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی این کتاب نسخه بسیار قدیمی از منظومه خسرو شیرین خسرو و شیرین منظومه شعر نظامی گنجوی می باشد که شرح حال عشق خسرو و شیرین را بیان می کند. شخصیت های اصلی [...]

دانلود