حل مسائل تئوری صف دکتر یزدی رایگان

حل مسائل تئوری صف دکتر یزدی

دانلود حل مسائل تئوری صف دکتر یزدی نظریه صف یکی از مهم ترین زمینه های کاربرد نظریه احتمالات و فرایندهای تصادفی است. با توجه به نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صف در زمینه های مهندسی، مخابرات، سیستم [...]

دانلود