جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان رایگان

جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان

دانلود جزوه مباحث جاری در حسابداری خانم اکیریان کارفرما: ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي اﺟﺮا ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ روش درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و [...]

دانلود