کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی رایگان

کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی

کتاب ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی ﺷﺐ ِﭼّﻠﻪ ﺑﻮد .ِﺗﻪ  دریا ﻣﺎهی ﭘﻴﺮ دوازدﻩ هزار ﺗﺎ از ﺑّﭽﻪ هﺎ و َﻧﻮﻩ هایش را دوِر ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺼﻪ  ﻣﯽ ﮔﻔﺖ یکی ﺑﻮد یکی ﻧﺒﻮد . یک ماهی ﺳﻴﺎﻩ [...]

دانلود