کتاب مارکس و سیاست مدرن اثر بابک احمدی رایگان

کتاب مارکس و سیاست مدرن اثر بابک احمدی

دانلود کتاب مارکس و سیاست مدرن اثر بابک احمدی موضوع این کتاب جایگاه نظریه انتقادی کارل مارکس در سخن سیاسی مدرن است اندیشه ها و آثار مارکس از زمان پیدایش شان تا به امروز سرچشمه تاویل های گوناگون و [...]

دانلود