جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند 11,000 تومان

جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند

دانلود جزوه ایستایی (بردار) مرتضی خرسند استاتیک تعادل اجسام تحت اثر نیروها را بررسی می کند واحد های اندازه گیری طول متر می باشد واحدهای معروف دیگر سانتی متر میلی متر و اینچ است واجد نیرو اثر یک [...]

دانلود