کتاب صخره برایتون نوشته گراهام گرین رایگان

کتاب صخره برایتون نوشته گراهام گرین

کتاب صخره برایتون نوشته گراهام گرین سه ساعت از ورود هیل به برایتون می‌گذشت و او از همان اول می‌دانست که می‌خواهند او را بکشند. داستان، داستان عشق دخترکی خوب و پاک به پسری جنایت کار و به نوعی خبیث [...]

دانلود