کتاب تاتار خندان اثر ساعدی رایگان

کتاب تاتار خندان اثر ساعدی

دانلود کتاب تاتار خندان اثر ساعدی رضا پزشکی است که تصمیم میگیرد قید همه چیز را بزند و راهی دهی دوردست به نام «تاتار» شود. رضا بعد از رسیدن به ده متوجه میشود که «تاتار» دو دهکده است. «تاتار خندان» [...]

دانلود