کتاب دنیای سوفی اثر یوسین گردر 11,000 تومان

کتاب دنیای سوفی اثر یوسین گردر

دانلود کتاب دنیای سوفی اثر یوسین گردر سوفی آموندسن از مدرسه به خانه می رفت.تکه ی اول راه را با یووانا آمده بود.درباره آدمهای ماشینی حرف زده بودند یووانا عقیده داشت مغز انسان مانند کامپیوتری [...]

دانلود