کتاب کنیز ملکه عشق نوشته میکل برامو رایگان

کتاب کنیز ملکه عشق نوشته میکل برامو

دانلود کتاب کنیز ملکه عشق نوشته میکل برامو   ﻧﺎم ﻣﻦ ﺷﺮﻣﯿﻮن اﺳﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﯿﺰ ﺷﺪم واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ در ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ  ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ در آن ﮐﺎخ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ [...]

دانلود