کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد رایگان

کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد

کتاب نکات طلایی در عکاسی دیجیتال وﺣﯿﺪ ﻣﯿﺮاﺣمد اﺻﻮﻻ  ﺗﻔﺎوت بـیـﻦ ﯾﮏ ﻋﮑاسی ﺧﻮب وبد در ﯾﮏ ﻋﮑس در یک ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮار به ﯾﮏ  ﺗﻨﻈﯿم ﺳﺎد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺑﻨﺪی  درﺳت  ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺴﯿﺎر از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓر ای ھﻢ ﺷﺎﯾد [...]

دانلود