کتاب معاملات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از دکتر محمود حصلرکی و مرتضی فتوحی رایگان

کتاب معاملات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از دکتر محمود حصلرکی و مرتضی فتوحی

دانلود کتاب معاملات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از دکتر محمود حصلرکی و مرتضی فتوحی  دیفرانسیل عادی معمولا با استفاده از حل معادله دیفرانسیل همگن وابسته صورت می گیرد برای برجسته نمودن روشهای حل مسائل [...]

دانلود