کتاب غروب بتان نوشه فردریش نیچه رایگان

کتاب غروب بتان نوشه فردریش نیچه

کتاب غروب بتان نوشه فردریش نیچه جملاتی از کتاب : سقراط می خواست بمیرد، این آتن نبود که جام شوکران را به او داد؛ او خود بود. او آتن را به دادن شوکران واداشت، و زیر لب با خود گفت: «سقراط طبیب نیست، [...]

دانلود