کتاب در بندر آبی چشمانت از نزار قبانی رایگان

کتاب در بندر آبی چشمانت از نزار قبانی

کتاب در بندر آبی چشمانت از نزار قبانی گزیده شعر های عاشقانه بیست سال در سفر عشق اما جاده هنوز ناشناخته گاه پیروز شدم. اغلب از پا افتادم. بیست سال سر در کتاب عشق و هنوز در نخستین برگ.   [...]

دانلود