کتاب خسرو و شیرین نظامی گنجه ای 16,000 تومان

کتاب خسرو و شیرین نظامی گنجه ای

کتاب خسرو و شیرین نظامی گنجه ای تصحیح و تشریح مجدد از روی ۱۴ نسخه خطی با مشکول نویسی متن و واژه نامه دکتر بهروز ثروتیان خسرو و شیرین منظومه شعر نظامی گنجوی می باشد که شرح حال عشق خسرو و شیرین را [...]

دانلود