کتاب تاجر ونیسی نوشته شکسپیر رایگان

کتاب تاجر ونیسی نوشته شکسپیر

کتاب تاجر ونیسی نوشته شکسپیر یک روز باسینو آنتونی رفت و گفت خیال دارم با دختری بسیار خوشکل که او راپسندیده و دوست داشته ام عروسی کنم پدر این دختر چندیست که مرده و ثروتی گزاف برای او بمیراث گذارده [...]

دانلود