کتاب قهوه خانه سورات اثر برناردن دوسن پیر 13,000 تومان

کتاب قهوه خانه سورات اثر برناردن دوسن پیر

کتاب قهوه خانه سورات اثر برناردن دوسن پیر می گفتند این سید محترم تمام عمرش را صرف علوم دینیه و حکومت الهی نموده و چنان در علم غوطه ور شده بود که دیگر بوجود خدا اعتقاد نداشت و میگفت آخر این خدا [...]

دانلود