جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل دانشگاه پیام نور جزوه درس معادلات دیفرانسیل  رشته  مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات که توسط فرشاد سرایی گردآوری و تنظیم شده است ، این جزوه در میان اساتید [...]

دانلود
جزوه معادلات دیفرانسیل رایگان

جزوه معادلات دیفرانسیل

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دوره ﮐﻠﯽ و ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ درس ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .   از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از   %۸۰ ﺳﻮاﻻت [...]

دانلود