آموزش جامع و کامل spss 11,000 تومان

آموزش جامع و کامل spss

دانلود آموزش جامع و کامل spss   ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﮔﺴﺘﺮش اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي آﻣـﺎري در ﻋﻠـﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻴﺶ  از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﻮﺧﺘﻦ آﻣﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺟﺰء [...]

دانلود