فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت رایگان

فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت

دانلود فلش کارت مبانی اصول سازمان و مدیریت سازمان ها از نظر مالکیت به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. هدف مدیریت علمی: بررسی علمی برای یافتن بهترین شیوه های اجرایی کار جهت بالابردن کارآیی. [...]

دانلود