کتاب سرگذشت خاندان رمانف اثر میشل دوسن پیر رایگان

کتاب سرگذشت خاندان رمانف اثر میشل دوسن پیر

دانلود کتاب سرگذشت خاندان رمانف اثر میشل دوسن پیر رومانفها یک خاندان اشرافی قدرتمند در مسکو بودند. نخستین تزار روسیه، ایوان مخوف با خاندان رومانف وصلت نمود. رومن زاخارین جد اعلای رومانفها برادر [...]

دانلود