کتاب چنین کنندبزرگان نوشته ویل کاپی رایگان

کتاب چنین کنندبزرگان نوشته ویل کاپی

کتاب چنین کنندبزرگان نوشته ویل کاپی علمای علم جغرافیا سرزمین کهنسال مصر را ارمغان نیل نامیده اند.رودخانه نیل که در این سرزمین جاری است سالی یکبار طغیان می کند و لابه ای از گل و لای حتصلخیز [...]

دانلود