کتاب مفهوم خدا اثر جان باوکر رایگان

کتاب مفهوم خدا اثر جان باوکر

کتاب مفهوم خدا اثر جان باوکر پایدار شناسی ،اگر در خصوص شرح و بسط ایده های خود هوسول فمهیده شود، سرنوشتی بهتر از پوزیتیویسم نخواهد داشت اما پایدار شناسی به عنوان یک برنامه ،دست کم در بسط معاملات [...]

دانلود