کتاب مغز انسان اثر کیوان یعقوبی رایگان

کتاب مغز انسان اثر کیوان یعقوبی

دانلود کتاب مغز انسان اثر کیوان یعقوبی مخ :بزرگترین قسمت مغز که به دو نیمکره تقسیم می شود و هر یک داراي ۴ لوب می باشد قشر مخ :خارجی ترین لایه که از جنس ماده خاکستري است و سطحی ترین قسمت مخ را [...]

دانلود