کتاب معجزه کائنات اثر آدنان اوکتار رایگان

کتاب معجزه کائنات اثر آدنان اوکتار

کتاب معجزه کائنات اثر آدنان اوکتار قوانین متوازن و مقیاسهای بسیاری بر کائنات .منظومه شمسی ،کهکشان راه شیری و کره زمینی که در آن زندگی انسان امکاناتی را فراهم می آورند که بطور معجزه آسا حساب و [...]

دانلود