کتاب مجموعه مقالات نظام مدیریت استراتژیک وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ رایگان

کتاب مجموعه مقالات نظام مدیریت استراتژیک وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ

دانلود کتاب مجموعه مقالات نظام مدیریت استراتژیک وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ این کتاب  حاوی  اﺑﺮﭘﺮوژه  تدوین و  جاری سازی استاد راهبردی در سطح وزارت و امور اقتصادی و  دارایی و تمام   معاونت ها [...]

دانلود